HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline (+84) 917 099 559 Lễ tân (Bình Châu – chỉ đặt ở site của Bình Châu) (+84) 254 3871 131
Điện thoại (+84) 28 3914 4545 Lễ tân (Hồ Cóc – chỉ đặt ở site của Hồ Cóc) (+84) 254 3791 888